Ubytovací poriadok

 1. V ubytovacom zariadení označenom ako Hotel ZEMPLEN, postavenom na adrese N.V. Gogoľa 6919, 071 01 Michalovce, ktorého vlastníkom a prevádzkovateľom je spoločnosť SLOVAK INVESTMENTS s.r.o. , so sídlom Horná 37, 974 01 Banská Bystrica IČO: 53 207 408 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: sro, vložka č.: 39529/S, DIČ: 2121316780(registrovaná podľa §4 zákona o DPH) (ďalej len „Hotel“) môže byť ubytovaný hosť, ktorý má objednané a Hotelom ako ubytovateľom potvrdené ubytovacie a súvisiace služby a je na ubytovanie riadne prihlásený (ďalej len „Hosť“). Za týmto účelom je Hosť povinný predložiť pracovníkovi recepcie Hotela pri príchode do Hotela svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti, vyplniť a podpísať Registračnú kartu Hosťa a v prípade Hosťa ubytovaného v Hoteli prvýkrát predložiť svoju platobnú kartu za účelom prípadného zadržania finančných prostriedkov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok vydaných Hotelom a zverejnených na webovej stránke www.hotelzemplen.sk (ďalej len „VOP“). Registračná karta Hosťa, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, zároveň obsahuje informácie potrebné k hláseniu pobytu cudzinca na území SR.
 2. Hotel poskytuje svojim Hosťom najmä ubytovacie, stravovacie, služby (ďalej len „Služby“) podľa zaradenia do kategórie ubytovacích zariadení na základe Vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried.
 3. Hostia sú v záujme ochrany svojho zdravia a bezpečnosti povinní informovať recepciu Hotela pri svojom príchode o svojich prípadných zdravotných ťažkostiach/hendikepoch, a to z dôvodu, aby im mohla byť v prípade potreby adekvátne a včas poskytnutá lekárska pomoc, resp. osobitný prístup pri evakuácii a iných neočakávaných udalostiach. V prípade odôvodnenej potreby (zranenia alebo choroby Hosťa) Hotel zabezpečí lekársku pomoc, pričom prípadné poplatky spojené s poskytnutím zdravotnej starostlivosti znáša Hosť na vlastné náklady.
 4. Hotel môže vo výnimočných prípadoch, najmä ak má izba technickú chybu, čo znamená, že takáto technická chyba bráni Hosťovi v plnohodnotnom užívaní izby, a zároveň Hotel nedisponuje voľnými kapacitami na presťahovanie Hosťa na inú izbu, ponúknuť Hosťovi iné ubytovanie ako bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od ubytovania, ktoré bolo medzi Hotelom a Hosťom dohodnuté.
 5. Hosť je povinný pri nasťahovaní sa do izby ihneď po zistení nahlásiť na recepcii Hotela akékoľvek prípadné nedostatky, nezrovnalosti alebo výhrady. Rovnako je povinný postupovať v prípade, ak zistí akékoľvek poškodenie izby alebo jej inventáru. V prípade, že pracovníci Hotela zistia poškodenie izby alebo jej inventáru po ukončení pobytu Hosťa bez toho, aby Hosť na tieto skutočnosti upozornil recepciu Hotela, je Hosť povinný nahradiť Hotelu škodu za poškodenie izby alebo jej inventáru v plnom rozsahu.
 6. Hosťa je možné ubytovať od 14:00 hod., vo výnimočných prípadoch v zmysle VOP aj skôr, pokiaľ to bolo vopred dohodnuté alebo to umožňuje aktuálna situácia v Hoteli pri príchode Hosťa na ubytovanie.  
 7. Hosť je povinný v dohodnutý deň uvoľniť a opustiť izbu najneskôr do 10:30 hod. dohodnutého dňa odchodu z ubytovania, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté s Hotelom inak. Hotel poskytuje služby oneskoreného uvoľnenia izby, tzv. Late check out, za ktoré si účtuje poplatky podľa VOP a podľa aktuálneho Cenníka Hotela platného v čase oneskoreného uvoľnenia izby (ďalej len „Cenník“). V prípade, ak Hosť neopustí svoju izbu do stanovenej hodiny, nemá predĺžené ubytovanie a daná izba je rezervovaná pre ďalších hostí, resp. ak Hosť neuposlúchne výzvu pracovníkov Hotela odubytovať sa alebo nie je v izbe prítomný, vyhradzuje si Hotel právo za účasti dvojčlennej komisie spísať osobné veci Hosťa a umiestniť ich na bezpečnom mieste tak, aby izbu mohol obsadiť následne Hosť, ktorý si ju riadne rezervoval.
 8. Ak Hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu Hotel ponúknuť aj inú izbu ako tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 9. Ďalšie podmienky pre prípady tzv. No show, Early check out, Early check in, príp. ubytovanie hosťa pred 7.00 hod. ráno sú uvedené vo VOP.
 10. V čase od 22.00 hod. do 6.00 hod. sú ubytovaní Hostia povinní dodržiavať nočný pokoj. Spoločenské akcie sú povolené aj po 22.00 hod. s predchádzajúcim súhlasom zodpovedného pracovníka Hotela, avšak výlučne v priestoroch Hotela na to určených.
 11. V izbe ani v ostatných priestoroch Hotela nesmie Hosť bez súhlasu zodpovedného pracovníka Hotela alebo príslušného manažéra Hotela premiestňovať zariadenie, robiť úpravy, vykonávať akékoľvek zásahy do elektrickej siete a inej inštalácie.
 12. Fajčenie v hotelových izbách a vo všetkých ostatných vnútorných priestoroch Hotela je prísne zakázané s výnimkou balkónov na izbách.
 13. Priestorov pre to osobitne vyhradených a označených príslušným nápisom. V prípade porušenia zákazu fajčenia a s tým súvisiacej vzniknutej škody môže Hotel uložiť Hosťovi sankciu vo výške minimálne 100,- € (slovom: sto eur), maximálne vo výške spôsobenej škody.
 14. Hosť berie na vedomie, že v prípade potreby vstupuje do jeho izby zamestnanec Hotela (napr.: chyžná pre potreby vyčistenia jeho izby, údržbár v prípade porúch v izbe, manažér pre potreby kontroly izby, atď.). Ak si Hosť vstup neželá, vyvesí z vonkajšej strany svojich dverí kartičku „NERUŠIŤ“, pričom aj v takomto prípade je vstup možný, ak je to nevyhnutné a vyžaduje to naliehavosť riešenia situácie (napr. hrozba havárie, porušovanie podmienok ubytovania, dochádza k rušeniu ostatných hostí, pre potreby vybavenia reklamácie, a pod.).
 15. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechať v izbe ani v ostatných priestoroch Hotela deti do desať rokov bez dozoru dospelej osoby.
 16. Pre prijímanie návštev Hosťami sú k dispozícii spoločenské priestory Hotela. V izbe, kde je Hosť ubytovaný, môže prijímať návštevy od 08:00 hod. do 22:00 hod. len so súhlasom zodpovedného pracovníka recepcie Hotela, pričom túto skutočnosť musí pred príchodom návštevy zodpovednému pracovníkovi recepcie aj ohlásiť. Mimo stanového času je do ubytovacej časti Hotela povolený vstup iba riadne ubytovaným Hosťom.
 17. Pred odchodom z izby Hotela je Hosť povinný uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá v izbe a priľahlých priestoroch izby, vypnúť elektrické spotrebiče, uzavrieť okná a balkónové dvere a zavrieť vchodové dvere do izby.
 18. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá Hotel v prípade, ak ich Hotel prevzal na základe potvrdenia do osobitnej úschovy do trezora na recepcii Hotela a v súlade s VOP.
 19. Za škody spôsobené na majetku Hotela zodpovedá Hosť podľa platných právnych predpisov a podľa príslušných ustanovení VOP.
 20. V prípade ak Hosť využije službu (zaparkovanie motorového vozidla v priestoroch Hotela na to určených – vonkajšie parkovacie miesta, zazmluvnená parkovacia plocha vo vzdialenosti približne 500 m od Hotela) berie na vedomie, že Hotel nezodpovedá za prípadné straty, poškodenia, krádež motorového vozidla, resp. vecí nachádzajúcich sa v motorovom vozidle.
 21. Hotel nezodpovedá za veci, ktoré Hosť pri svojom pobyte zabudol alebo stratil v izbe alebo spoločných priestoroch Hotela. Nájdené zabudnuté a stratené veci Hosťa sú v Hoteli evidované a uskladňované po dobu 6 mesiacov od ich nájdenia. Po uplynutí tejto lehoty Hotel odovzdá veci, ktoré majú zjavnú hodnotu, na miestne oddelenie nálezov a strát. Len v prípade požiadavky zo strany Hosťa zašle Hotel zabudnutú vec Hosťovi, pričom v takomto prípade znáša Hosť náklady súvisiace so zaslaním veci.
 22. Vodenie a vpúšťanie zvierat do všetkých prevádzok Hotela je zakázané.
 23. Hosťom nie je dovolené skladovať na izbe športové náčinie (napr. bicykel a pod.) a iné predmety, pre ktoré je vyhradená úchovňa v osobitných priestoroch Hotela.
 24. Hosť je povinný oboznámiť sa s týmto Ubytovacím poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia. V prípade jeho porušenia alebo v prípade porušovania dobrých mravov a/alebo etických princípov má Hotel právo upozorniť Hosťa prostredníctvom tzv.
  „warning letter“ a v prípade nerešpektovania upozornenia zo strany Hosťa je Hotel oprávnený odstúpiť od poskytovania služieb pred uplynutím dohodnutého času. V takomto prípade nemá Hosť nárok na vrátenie peňazí za služby. V prípade porušenia Ubytovacieho poriadku zo strany Hosťa si Hotel vyhradzuje právo v budúcnosti neubytovať tohto Hosťa v Hoteli.
 25. Sťažnosti, reklamácie, požiadavky a návrhy na zlepšenie činnosti hotela prijíma zodpovedný pracovník hotela. Reklamačný poriadok je k dispozícii na recepcii Hotela a na webovej stránke hotela.
 26. V prípade predčasného ukončenia pobytu Hosťa si Hotel vyhradzuje právo účtovať Hosťovi storno poplatky podľa platných storno podmienok. Storno podmienky sa okrem ubytovacích služieb vzťahujú aj na ostatné vopred objednané služby vrátane, ktoré sa riadia osobitnými storno podmienkami.
 27. V Hoteli je na viditeľnom a ubytovaným hosťom prístupnom mieste vyvesený evakuačný plán a označenie smeru evakuácie z Hotela. Hostia sú povinní počas svojho pobytu v Hoteli sa riadiť týmito inštrukciami.
 28. Z dôvodu bezpečnosti sú spoločné priestory a vonkajšie okolie Hotela monitorované bezpečnostným kamerovým systémom v zmysle osobitných právnych predpisov.
  Hosťom poskytnuté osobné údaje v rozsahu potrebnom pre naplnenie zákonných podmienok evidencie ubytovaných budú Hotelom spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Ďalšie podrobnosti o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webstránke https://www.hotelzemplen.sk/ochrana-osobnych-udajov, zodpovedná osoba môže byť kontaktovaná na adrese manazer@hotelzemplen.sk 
 29. Manažment Hotela uvíta akékoľvek návrhy na zlepšenie a zároveň ďakuje aj za prípadné konštruktívne pripomienky.
 30. Tento Ubytovací poriadok je umiestnený na recepcii Hotela a na hotelových izbách v hotelovej knihe.
 31. Tento Ubytovací poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia. Prípadné odchylné ustanovenia VOP majú prednosť pred znením tohto Ubytovacieho poriadku.

V Michalovciach, 30. august 2022


Ubytovanie

Apartmán Deluxe

Apartmán

Počet osôb: 3 osoby

Apartmán s dvomi samostatnými priestormi zahrňujúci obývací priestor s kuchyňou oddelený od spálne.

Apartmán

Apartmán

Počet osôb: 2 dospelí, 2 deti (0-11)

Priestranné rohové izby sú prispôsobené rodinám s veľkou posteľou a rozťahovacím gaučom.

Izba Standard King

Izba

Počet osôb: 2 osoby

Štandardná izba pre dve osoby pre pohodlný pobyt a dobrý spánok.

Izba Standard Queen

Izba

Počet osôb: 2 osoby

Štandardná izba pre dve osoby pre pohodlný pobyt a dobrý spánok.

Izba Deluxe Queen

Izba

Počet osôb: 2 osoby

Luxus kombinujúci moderné vybavenie a ukážkový servis.