Zemplínske múzeum

Zemplínske múzeum v Michalovciach vzniklo v roku 1957 ako Zemplínske vlastivedné múzeum. Múzeum sa od svojho vzniku zameriava na výskum a dokumentáciu prírody, pravekých a stredovekých dejín, histórie, kultúry a umenia regiónu Zemplína. Špecializuje sa na oblasť zoológie stavovcov, pravekých dejín, cirkevnej histórie, agrárnej etnografie, výtvarného umenia a umeleckých remesiel 19. – 21. storočia.

Zemplínske múzeum vo svojich zbierkach uchováva takmer 500 zväzkov starých tlačí, teda kníh vydaných pred rokom 1918. Viaceré z nich patrili pôvodne do zbierok rôznych šľachtických knižníc. Nachádzajú sa tu tlače v latinskom, maďarskom, nemeckom i francúzskom jazyku. Svoje zastúpenie tu má filozofia a teológia, dejiny a geografia, právo i politika a v neposlednom rade i poézia.

Zemplínske múzeum sídli v barokovo – klasicistickom kaštieli pôvodne patriacom šľachtickej rodine Sztárayovcov. Dnešná podoba kaštieľa je výsledkom niekoľkých stavebných etáp, realizovaných od 17. storočia postupným prebudovávaním staršieho stredovekého hradu. Kaštieľ s komplexom priľahlých budov je národnou kultúrnou pamiatkou.

Stránka múzea: www.zemplinskemuzeum.sk